• ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม (ค3.1 ป.5/2)

  1.66K  0 

  คณิตศาสตร์ ป.5

 • รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 19/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

  1.65K  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 19/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:28)▶ ธนาคารปูแสม โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” จังหวัดฉะเชิงเทรา / สพป. เขต 1 (7:31)▶ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (14:07)▶กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชมรมดนตรี วงโปงลาง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด / สพป. เขต 1 (18:25)▶ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก / สพม. เขต 39 (23:00)▶ กิจกรรมอาสาภาคฤดูร้อน “เปิดทางน้ำไหลในคลองพวงมะดัน” โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี / สพม. เขต 9 (26:15)▶โครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิตผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด / สพม. 32

 • การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 6 วัสดุมหัศจรรย์

  1.65K  0 

  การ์ตูน วิทยาศาสตร์ ป.3 บท 6 วัสดุมหัศจรรย์