• รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563)

  442  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการห้วยองคต อันเนื่องจากพระราชดำริ ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - สพฐ. ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย - การงดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 - งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ▶ แจ้งข้อราชการ - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่1) - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่2) - การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์

 • รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563)

  447  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ 1. กระทรวงศึกษาธิการ จับมือหน่วยงาน 4 สังกัด ลงนามความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล เร่งสร้างศักยภาพครู ยุคใหม่ พัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 2. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3. การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563 4. แบบการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ▶ แจ้งข้อราชการ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคำนวณสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 2. สรุปภาพความสำเร็จของการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 3. การใช้งานระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. (OBEC Content Center) 4. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “พู่กัน” โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

 • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

  352  0 

  รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - ประธานองคมนตรี เปิดการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา - สพฐ. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” - กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครู – นักเรียนกลับจากประเทศเสี่ยง โควิด-19 ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล - การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 - สพฐ. ร่วมเปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ณ จังหวัดนราธิวาส ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 - เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน เจ้าแสนซนบนดวงจันทร์ - การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2