เปิดการประชุม การประชุมพัฒนานักวางแผนกลยุทธ์

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2557

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )