เปิดและชี้แจงโครงการ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )