CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

การ์ตูนเพื่อการเรียนรู้

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กับการบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.

ครูดี ศรี สพฐ.

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี “New normal”

พิธีเปิด ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)