• ทดสอบ

    742  0 

    ทดสอบ

  • รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

    710  0 

    ▶️ โครงการพระราชดำริ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ▶️ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ - แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ▶️ แจ้งข้อราชการ > การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจ COVID-19 ของ สพม. 29 > แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา > ออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อความมั่นคงในอนาคต > เราพร้อมแล้ว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2