• สพฐ.นิวส์ - สุดยอด! รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย คว้า 7 รางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลี

  808  0 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ที่ได้คิดค้น เข้าร่วมแสดงและประกวดในงาน “Seoul International Inventions Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักเรียนสามารถคว้ารางวัล รวม 7 โครงงาน ดังนี้ค่ะ รางวัล Special award for innovation 1 รางวัล ได้แก่ โครงงาน ปุ๋ยอัดเม็ดยับยั้งวัชพืช รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ โครงงานชื่อ เครื่องลดปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบในน้ำทิ้งจากครัวเรือน รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ โครงงานรับเบอร์บอร์ดวัสดุทดแทนแผ่นไม้จากเปลือกลูกยางพารา โครงงาน เครื่องบำบัดน้ำเสียนาโนซิงด์ออกไซด์ และโครงงาน การผลิตซองใส่ยาจากองค์ประกอบของต้นกล้วย และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ โครงงาน การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารจิบเบอเรลลินและสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว และโครงงาน รถเข็นซื้อของอัตโนมัติเพื่อผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เด็กนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะ

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์ Covic-19

  749  0 

  สพฐ. แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 การสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. เปิดอบรมพัฒนาครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ 15 มกราคม นี้

  857  0 

  สพฐ. เปิดอบรมพัฒนาครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตออนไลน์ 15 มกราคม นี้ จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2559 และกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช 2561 และ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดรับลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th รอบใหม่ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหาร คุณครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยเน้นโรงเรียนที่ยังไม่มีครูมาลงทะเบียนอบรมโปรแกรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นนี้ คือการให้โอกาสนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ได้เรียนต่อในโรงเรียนเดิมอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามความสมัครใจ นักเรียนต้องไม่ถูกกดดันให้ย้ายโรงเรียนหรือให้เรียนต่อนอกระบบ ต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและปรับทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้เรียนต่ออย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และโรงเรียนจะต้องปรับปรุงเนื้อหาเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตให้ครอบคลุม 6 มิติของเพศวิถีศึกษา คือ พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เรื่องของพฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ