ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.

หมวดหมู่ :  วาระทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )