EP.3 การจัดห้องเรียนและข้อควรปฏิบัติในโรงเรียน

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

1 พ.ย. เปิดโรงเรียน 6 มาตรการกับการเปิดเรียนอย่างมั่นใจ เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ EP.3 การจัดห้องเรียนและข้อควรปฏิบัติในโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )