ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการ กพฐ.

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน " ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการ กพฐ.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )