2.การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ แลัครูโรงเรียนในโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )