รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563 (วันที่ 4 มีนาคม 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ 1. กระทรวงศึกษาธิการ จับมือหน่วยงาน 4 สังกัด ลงนามความร่วมมืออบรมครูด้วยระบบทางไกล เร่งสร้างศักยภาพครู ยุคใหม่ พัฒนานักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 2. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3. การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563 4. แบบการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ▶ แจ้งข้อราชการ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคำนวณสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 2. สรุปภาพความสำเร็จของการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 3. การใช้งานระบบคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. (OBEC Content Center) 4. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “พู่กัน” โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )