รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 19/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 19/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:28)▶ ธนาคารปูแสม โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” จังหวัดฉะเชิงเทรา / สพป. เขต 1 (7:31)▶ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (14:07)▶กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชมรมดนตรี วงโปงลาง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด / สพป. เขต 1 (18:25)▶ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก / สพม. เขต 39 (23:00)▶ กิจกรรมอาสาภาคฤดูร้อน “เปิดทางน้ำไหลในคลองพวงมะดัน” โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี / สพม. เขต 9 (26:15)▶โครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิตผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด / สพม. 32

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )