การจัดการของโรงเรียนติ้ววิทยาคม สังกัด สพม 40 รับมือ COVID 19

หมวดหมู่ :  การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี “New normal”    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การจัดการของโรงเรียนติ้ววิทยาคมรับมือกับ COVID-19 ต้อนรับการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสักจังหวัด เพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )