OBEC TV

16/08/2018 13:57:28

Nithut

โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป อย1 กำลังรับชมครับชัดเจน

16/08/2018 14:03:52

25010044

งานธุรการควรตั้งงบประมาณให้มีโรงเรียนละ 1 คน

16/08/2018 14:04:16

Apinya

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพม.6 ค่ะ

16/08/2018 14:37:47

41040027

โรงเรียนขนาดเล็กควรมีธุการประจำ ครับ

16/08/2018 14:39:03

toomyaiwittaya

งบประมาณคหมวดอุดหนุนอื่น ขณะนี้โรงเรียนได้มาร้อยละ 70 อีก 30% เมื่อไรจะได้ครับ

16/08/2018 14:39:03

toomyaiwittaya

งบประมาณคหมวดอุดหนุนอื่น ขณะนี้โรงเรียนได้มาร้อยละ 70 อีก 30% เมื่อไรจะได้ครับ

รายการแนะนำ