OBEC TV 1

Sub title

04/11/2019 14:42:32

kanokporn

โรงเรียนเราก็ดูไม่ได้คะ

04/11/2019 15:04:35

95010100

โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ สพป.ยะลาเขต 1 กำลังรับชมค่ะ

04/11/2019 15:19:25

Tpanjapha

ดูไม่ได้เลยค่ะ

04/11/2019 15:23:21

95010100

ภาพยังไม่มาค่ะ

04/11/2019 15:38:24

96010058

โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป นธ1 รับชมไม่ได้เลยค่ะ

04/11/2019 15:42:02

96010058

โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป. นราธิวาส เขต1 กำลังรับชมค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
08:00พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 44
09:00ภาษาอังกฤษ ป.5 :Word stress and sentence stress
10:00คณิตศาสตร์ ป.5 : การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
11:00วิทยาศาสตร์ ป.5 : การจำแนกพืช (พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่)
12:00การ์ตูน : คณิตศาสตร์ ป.1 ตอน 1 และ ป.1 ตอน 2
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ตอนตรีโกณมิติ ตอนที่ 1
13:30ชีววิทยา : ตอนการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex-influenced, Sex-limited และยีนแบบโครโมโซมเพศ (Sex-linked gene) ตอนTestcross Backcross และ Reciprocal Cross ตอนกรดแอบไซซิก
14:30Rerun : พุธเช้าข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 44
15:00Rerun : พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 44
16:00ฟิสิกส์ : ตอนการเปลี่ยนแปลงพลังงานกล ตอนการชนกันใน 2 มิติ

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ