ข่าวประกาศ - 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และแผนการขับเคลื่อน PLC ของโรงเรียนอนุบาลตาก